Gratis verzending boven €75

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Verwerking persoonsgegevens
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de definities van de hieronder aangegeven:
1. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid periode;
5. Duurzame gegevensdrager, meesturen: elk medium – e-mail opgenomen die ervoor zorgt dat de consument of het bedrijf voor het opslaan van informatie die op hem/haar persoonlijk, op een manier die toegankelijk is voor de toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument te trekken van de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode;
7. Standaardformulier voor herroeping: indien de consument wil herroepen van de overeenkomst, het standaardformulier voor herroeping kan worden voltooid
8. Bedrijf: Steve Madden Europe B. V.;
9. Overeenkomst op afstand: een contract aangegaan in het kader van een georganiseerd afstand dienstş verlening waarbij de consument en de onderneming zijn niet fysiek aanwezig is. van enig contract in die middel van communicatie op afstand worden gebruikt in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, ingesteld door de vennootschap, die wordt gesloten door middel van communicatie;
10. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van leverancier en consument, kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst tussen deze partijen.
11. Algemene voorwaarden: deze Termen en VoorwaardenArtikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Steve Madden Europe B. V.
Touwslager 12
5253 RK Nieuwkuijk
Nederland

E-mailadres: customersupport@stevemadden.eu
KvK-nummer: 66152925
Btw-identificatienummer: NL856417580.B.01Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument, met inbegrip van de bestellingen van de consument met het bedrijf.
2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan wordt de overeenkomst blijven deze voorwaarden van kracht zal blijven en de desbetreffende bepaling in concert onmiddellijk worden vervangen door een eis dat de strekking van de oorspronkelijke aanpak zo veel mogelijk.
3. Situaties die niet gedekt zijn door deze voorwaarden, te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
4. De onzekerheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meer bepalingen van deze voorwaarden moet uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen en voorwaarden.Artikel 4 – Het Aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd om te veranderen en/of aanpassen van het aanbod.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument. Afbeeldingen, maten, kleuren, ... zijn slechts een indicatie. Dit kan een reden zijn om schadevergoeding te vorderen.
3. Alle foto ' s en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen of ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.
4. Foto ' s van producten zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. We kunnen niet garanderen dat de kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren.
5. Als een korting campagne een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 5 – De Overeenkomst 
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, van de overeenkomst wordt gesloten op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard door middel van elektronische middelen, zal het bedrijf tijdig bevestigen van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de onderneming niet heeft bevestigd de ontvangst van de aanvaarding, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de vennootschap in het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen voor dit doel. 
4. Binnen de beperkingen opgelegd door de wet, kan de vennootschap informatie te verzamelen over het vermogen van de consument om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als u op basis van dit onderzoek, heeft het bedrijf gerechtvaardigd redenen voor het niet sluiten van de overeenkomst, is gerechtigd een bestelling te weigeren of het verzoek, of op bijzondere voorwaarden te koppelen aan de uitvoering. 
5. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vertegenwoordiger, aangewezen door de consument vooraf gemeld aan het bedrijf. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking voorzichtig. Hij/zij zal slechts in die mate uitpakken of gebruiken van het product voor zover dit vereist is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, zal hij/zij het product terugsturen naar het bedrijf met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies door de vennootschap. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het resultaat is van een manier van omgaan met het product dan toegestaan in de vorige zinnen van dit lid.

Voor levering van diensten: 
3. Tot het uitoefenen van het herroepingsrecht, dient de klant ons op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring binnen 30 dagen na ontvangst van het product. De consument gebruik kan maken van het modelformulier. De consument dient te bewijzen dat de goederen zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
4. Indien de afnemer na afloop van het onkenbare termijnen bedoeld in de leden 2 en 3 is om gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, noch het product nog niet zijn teruggezonden, is de koop een feit.Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij/zij moet betalen van de verzendkosten van de retourzending. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming de terugbetaling van dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Indien de consument heeft gekozen voor het ontvangen van de bestelling door een duurdere vorm van levering, en als de goedkopere verzendkosten optie werd aangeboden, dan Steve Madden Europa terugbetalingen alleen de opdracht met inbegrip van de laagst mogelijke verzendkosten.Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De consument kan een uitsluiting van het herroepingsrecht van consumenten voor zover voorzien in lid 2 en 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk als het bedrijf duidelijk vermeld dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. dat is gedaan aan de vennootschap in overeenstemming met specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. dat kan niet worden geretourneerd vanwege hun aard; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio-en video-opnamen en computer software waarvan het zegel is verbroken; Artikel 9 – Prijs
 
1. Tijdens de geldigheidsduur is vermeld in de offerte, de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven van valuta of wijzigingen. 
2. In afwijking van het vorige lid, kan het bedrijf het aanbieden van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van dergelijke schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wet-en regelgeving.  
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de onderneming dit bedongen heeft en: a. indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. als de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De prijzen genoemd in de in het aanbod van producten en diensten zijn inclusief BTW. 
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - fouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Met druk-fouten, Steve Madden Europa is niet verplicht het product te leveren tegen de onjuiste prijs. 7. Speciale kortingen en aanbiedingen hebben een beperkte geldigheidsduur. Na een periode van kortingen of aanbieding vermelde prijzen zijn niet meer geldig.
8. Voor leveringen in het buitenland, de klant is aansprakelijk voor alle uitstaande lokale belastingen en invoerrechten.


Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
1. Het bedrijf garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de met de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften bestaande op de datum waarop de overeenkomst is gesloten. Indien overeengekomen staat de onderneming ook garandeert dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door het bedrijf verleende garantie, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden tegen de vennootschap in het kader van de overeenkomst.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen gemeld te worden via e-mail of brief binnen 2 weken nadat het gebrek werd ontdekt. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
4. De garantie komt overeen met de fabrieksgarantie termijn (6 maanden). Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer , noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien :

o, De consument of derden zijn gerepareerd en/of bewerkt de geleverde producten;
o De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
o De gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De vennootschap de uitoefening van de best mogelijke zorg bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Het bezorgadres is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft.
3. Met inachtneming van de bepalingen hieromtrent in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf uitvoeren geaccepteerde bestellingen snel en efficiënt, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, of slechts gedeeltelijk uitgevoerd, zal de consument worden meegedeeld uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder betaling van een boete en eventueel recht op schadevergoeding.
4. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze overschrijding van de uiterste leveringstermijn is zo ernstig dat het redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij van je te houden aan de overeenkomst. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5. Indien de overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met het vorige lid, zal het bedrijf teruggave van het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de opzegging. 
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf ernaar om het product te vervangen. Bij de levering van het product, de consument hiervan duidelijk dat het artikel wordt geleverd in een vervanging. Het herroepingsrecht niet worden uitgesloten voor vervangende onderdelen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de vennootschap. 
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten is de verantwoordelijkheid van het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vertegenwoordiger van de consument aangewezen en bekend gemaakt aan het bedrijf vooraf. 


Artikel 12 – Betaling
 
1. Tenzij anders overeengekomen, de verschuldigde bedragen te worden voldaan door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van inwerkingtreding van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, deze termijn vangt aan zodra de consument een bevestiging heeft ontvangen van de overeenkomst. 
2. De consument heeft de plicht om de kennis van de ondernemer onverwijld van eventuele onjuistheden in de gegevens voor de betaling.
3. In geval van niet-betaling van de kant van de consument, behoudens wettelijke beperkingen, dan is de ondernemer gerechtigd het opladen van de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten gemaakt om de consument vooraf.Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens

Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie over aanbiedingen, promoties, nieuwe producten, verkopen en meldingen over je bestellingen (inclusief herinneringen voor (nog) niet afgerekende producten in uw online winkelwagen) van Steve Madden Europe, dan kunnen wij je persoonsgegevens verwerken om je per -mail, sms, telefoon [of post] voor deze doeleinden updates te sturen. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verwerken voor dit doel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze klanten van direct marketing berichten te voorzien.

Je kan je toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden op elk moment intrekken. Als je je toestemming voor het ontvangen van (sms-)marketingberichten en meldingen wil intrekken, kan je hiervoor de afmeldlink gebruiken die beschikbaar is in al onze marketingberichten en meldingen.

Vanaf het moment dat wij verwerkt hebben dat je je toestemming hebt ingetrokken, zal je van ons geen (sms-)marketingberichten en meldingen meer ontvangen. Voor de (sms-)marketingberichten brengen wij geen kosten in rekening. Derden, waaronder bijv. uw mobiele telefoon of internetprovider kunnen echter wel kosten in rekening brengen voor (sms-)marketingberichten. Bericht- en datatarieven kunnen dan ook van toepassing zijn.

Voor eventuele vragen en/of voor meer informatie over het voorgaande kan je contact met ons opnemen door te e-mailen naar customersupport@stevemadden.eu. Voor vragen die specifiek betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens kan je met ons contact opnemen via privacy@stevemadden.eu.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een door ons voor (sms-)marketingberichten gebruikt telefoonnummer of kortingscode te wijzigen. Je ontvangt bericht wanneer een dergelijke wijziging plaatsvindt en ook dit bericht zal voorzien in een afmeldlink. Je bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat eventuele berichten die je naar een telefoonnummer of kortingscode stuurt die wij hebben gewijzigd, mogelijk niet door ons wordt ontvangen. Wij kunnen geen berichten verwerken die zijn gestuurd naar een telefoonnummer of kortingscode die niet langer in gebruik is.

Voor zover toegestaan gelet op de toepasselijke wetgeving, stem je ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor verzending via (sms-)marketingberichten van eventuele mislukte, vertraagde of aan een verkeerde gerichte informatie, eventuele fouten in deze informatie en/of enige actie die je al dan niet onderneemt naar aanleiding van deze informatie.

De bescherming van persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken, raadpleeg onze Privacyverklaring (beschikbaar op onze website).


Artikel 14 – Klachtenregeling 
1. Het bedrijf heeft en houdt van een goed-bekend gemaakte klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk en beschrijvend moet worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd gebrek 
3. Klachten ingediend bij de vennootschap zal worden aangepakt binnen 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht naar verwachting hebben een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de vennootschap stuurt een ontvangstbevestiging naar de klant, binnen de termijn van 14 dagen, met inbegrip van een indicatie wanneer de consument kan verwachten voor een meer gedetailleerde reactie. 
4. Indien de klacht niet kan worden opgelost in onderling overleg een geschil zal ontstaan, die zal worden beheerst door de geschillenregeling.
5. Een klacht schort de verplichtingen, tenzij Steve Madden Europa anders aangeeft.
6. Indien een klacht wordt aanvaard, zullen de producten worden gerepareerd of vervangen worden voor gratis.Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door nederlands recht. Zelfs als de consument woonplaats heeft in het buitenland.
2. Het weens koopverdrag is niet van toepassing.Artikel 16 – Aanvullende bepalingen of afwijkingen
Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat ze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen in een toegankelijke manier kan worden door de consument.

JOUW WINKELWAGEN

Sluiten

Je winkelmand is leeg.

Totaal: 0,00
Ga naar de kassa

SNELLE BETAALMOGELIJKHEDEN

Meer betalingsmethoden zijn mogelijk bij de volgende stap.